Politica privadesa

1.    DEURE D'INFORMACIÓ

La FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d'ara endavant, FGUV) és l'entitat, mitjà propi de la Universitat de València, que gestiona per encàrrec d´aquesta Institució, els productes i serveis de la Tenda de la Universitat i, en concret la pàgina web de la Tenda de la Universitat.
En l'acompliment de les seues activitats, la FGUV s'obliga al compliment de la normativa aplicable sobre el correcte ús i tractament de les dades de caràcter personal i legislació relativa al comerç electrònic.
La navegació en la pàgina web de la Tenda de la Universitat no requereix cap tipus de registre, fet que permet visitar la pàgina web sense necessitat de facilitar dades de caràcter personal. No obstant açò, per la realització d´algunes transaccions, és necessari el registre de l'usuari/a.
Les dades del Responsable del tractament de les dades són els següents:

Universitat de València-Estudi General
Edifici Rectorat: Av. de Blasco Ibáñez, 13, 46010 València

Correu electrònic: rectorat@uv.es


Les dades de l´Encarregat del tractament de les dades són els següents:
Fundació General de la Universitat de València

NIF: G46980207

Domicili social: carrer Amadeu de Savoia, núm. 4, (46010), València

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número V79.

Correu electrònic: fguv@uv.es

 

2. TRACTAMENT DE DADES

S'informa a les persones usuàries que les dades facilitades a través del registre d'usuari de la Tenda de la Universitat s'incorporaran als sistemes d'informació titularitat de la FGUV per a la gestió dels serveis prestats per la Tenda de la Universitat.
La FGUV es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades contingudes en els mateixos, no permetent el seu accés a tercers per a finalitats diferents per a les quals hagen sigut autoritzats.

 

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE LEGAL

Finalitat 1: Les dades personals es tractaran per a la gestió econòmica administrativa de les compres realitzades mitjançant la pàgina web de la Tenda i la venda d´entrades a través de l'aplicació informàtica events.fundacio

Finalitat 2: Les dades personals es tractaran per a la atenció de consultes mitjançant correu electrònic i WhatsApp.

Finalitat 3: En la venda d´entrades per a esdeveniments presencials, les dades es tractaran amb la finalitat de: Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posarà a la disposició de les autoritats sanitàries si així ho requeriren. Base legal: article 6.1.e) del RGPD: garantia de l'interès públic de control de la pandèmia i el compliment de les obligacions legals imposades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i per la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salud Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19.

 

4. COMUNICACIONS DE DADES

 Es preveuen les següents comunicacions de dades a tercers:
1.    A l'entitat bancària per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
2.    Les establertes legalment

 

5. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Es preveu la transferència internacional a WhatsApp Inc. per al servei de WhatsApp business.

 

6. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat 1 y 2.- Les dades es conservaran durant la vigència del contracte fins a la baixa voluntària que exercisca l´usuari des de l´àrea privada de l´aplicació o mitjançant l´exercici del dret de cancelació.

Finalitat 3: Les dades es conservaran pel temps legalment establit per a la finalitat perseguida i una vegada oficialment conclosa la pandèmia, pel temps necessari per a cobrir possibles responsabiltats derivades del tractament o comunicació de les dades personals.

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

 

7. GARANTIA DELS DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar  l'accés a les seues dades personals, i la rectificació o la supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un escrit dirigit a FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, Carrer Amadeu de Savoia, 4, (46010) de València, o a través de l'adreça de correu electrònic següent: latenda@uv.es  sempre que la petició es realitze des del compte de registre que conste en la nostra base de dades o mitjançant l´àrea privada de la Tenda.

 

8. DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es